FK Benešov

FKB
FOTBALOVÝ KLUB BENEŠOV
* FOTBAL KTERÝ BAVÍ * 

Příští zápas

FK Benešov vs TJ Velké Hamry

Datum a čas konání: 20.4.2024 10:15

Tabulka

1. TJ Jiskra Ústí nad.. 21 51:14 56
2. SK Benátky nad Jizerou 21 39:17 49
3. TJ Velké Hamry 21 43:26 48
4. SK Vysoké Mýto 20 33:21 38
5. FK Turnov 21 39:20 37
6. MFK Chrudim B 21 39:27 35
7. FK Benešov 21 38:32 31
8. FC Slavia Hradec.. 21 31:39 29
9. MFK Trutnov 21 35:35 27
10. FK Dobrovice 21 25:29 27
11. SK Kosmonosy 21 28:38 25
12. TJ Spoje Praha 21 26:37 20
13. FC Hlinsko 20 22:32 19
14. RMSK Cidlina Nový.. 21 23:46 16
15. FK Čáslav 21 22:40 14
16. FK LETOHRAD 21 11:52 5

Kompletní tabulka

Návštěvní řád

Městského fotbalového stadionu Benešov
Ke stadionu 576, 256 01 Benešov


1.    OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1.    Tento Návštěvní řád určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků na Městském fotbalovém stadionu v Benešově (dále také jako „stadion“), kteří do jeho areálu vstupují a využívají jeho zařízení.
1.2.    Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany a bezpečnosti zdraví a majetku a ochrany pořádku na stadionu a rovněž zabezpečení, pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na stadionu konat. Cílem tohoto návštěvního řádu je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Každý návštěvník zakoupením vstupenky a/nebo svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou na stadionu, respektive vstupem do areálu stadionu, potvrzuje, že se zcela a řádně seznámil s tímto návštěvním řádem, že mu zcela porozuměl, souhlasí s ním, tedy s jeho obsahem a veškerými v něm stanovenými podmínkami, zavazuje se jej respektovat a dodržovat a považuje jej pro sebe za zcela závazný a výslovně pak souhlasí zejména se svým závazkem k úhradě případné smluvní pokuty ve smyslu ustanovení jeho §6 čl. 3.
1.3.    Tento návštěvní řád je vydán SK Benešov z.s.. (dále také jako „pořadatel“), se souhlasem Městská sportovní zařízení, s.r.o (dále také jako „majitel“) v souladu se Zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění.
2.    STADION
2.1.    Stadionem se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí veškeré plochy, zařízení, vybavení, sportoviště a jejich příslušenství nacházející se
a)    uvnitř uzavřeného areálu, tj. za vstupními bránami;
b)    přilehlé parkovací plochy před vstupními branami, dostupné z ulice Ke Stadionu.
2.2.    Stadion slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jejího využití a použití rozhoduje pořadatel nebo majitel.
2.3.    Veřejnost může do areálu stadionu vstupovat pouze se souhlasem pořadatele nebo majitele, výhradně v čase pořádání sportovních (zápasů, turnajů či tréninků) či jiných akcí nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím pořadatele nebo majitele stadionu, a pouze při dodržení podmínek stanovených tímto návštěvním řádem.
2.4.    Tento návštěvní řád je závazný i pro všechny osoby, které budou stadion využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel jakožto i pro hosty těchto osob.
2.5.    Kromě pořadatele nebo majitele je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Městská Policie Benešov.
3.    POBYT NA STADIONU
3.1.    Každý návštěvník je při vstupu na stadion povinen i bez vyžádání buďto
a)    předložit pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující doklad ke vstupu nebo
b)    zakoupit si vstupenku od pořadatele
a tyto mít u sebe po celou dobu přítomnosti na stadionu. Každá osoba nacházející se uvnitř stadionu má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i Městské policie Benešov, prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo jiným opravňujícím dokladem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu na stadionu, bude ze stadionu vyveden. Při opuštění stadionu ztrácí vstupenka svou platnost. 
3.2.    Stadion je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno pořadatelem nebo majitelem stadionu z organizačních důvodů jinak.
3.3.    Pořadatel je oprávněn v odůvodněných případech jednostranně vymezit, že do určitých částí stadionu je možné koupit vstupenku či umožnit vstup pouze při splnění předem oznámených podmínek (dle klubové příslušnosti, připuštění vstupu bez vnějšího klubového označení apod.).
3.4.    Pro konkrétní akce mohou být pořadatelem vydány různé typy vstupenek a tribuny rozděleny na sektory. Návštěvníci jsou v takovém případě povinni obsadit pouze místo v sektoru uvedeném na vstupence nebo v pokynech pro danou akci.
3.5.    Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném pořadatelem pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně strážníků Městské policie Benešov.
3.6.    Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i Městské policie Benešov zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Totéž platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.
3.7.    Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob nebo majetku nacházejících se na stadionu, ztrácejí oprávnění ke vstupu a k pobytu na stadionu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též Městské policie Benešov, kdykoliv vyvedeny z prostoru stadionu. 
4.    VSTUP NA STADION A VSTUPNÍ KONTROLA
4.1.    Pokud je pořadatelem oddělen vstup pro fanoušky a příznivce hostujícího týmu jsou tito povinni využít právě jen a pouze takto označený vstup na stadion nebo pořadatelskou či bezpečnostní službou v rámci aktuální situace takto určený vstup.
4.2.    Na výzvu bezpečnostní nebo pořadatelské služby je návštěvník povinen při vstupu na stadion i kdykoli během pobytu na stadionu prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti. Každý, kdo nebude schopen prokázat svoji totožnost, může být ze stadionu vyveden, případně nevpuštěn dovnitř.
4.3.    Příslušníci pořadatelské nebo bezpečnostní služby jakož i strážníci Městské policie Benešov jsou oprávněni provést – při vstupu na stadion, a v odůvodněných případech i kdykoliv během pobytu na stadionu, kontrolu a prohlídku osob zaměřenou na dodržování zákazu vnášení předmětů dle tohoto návštěvního řádu nebo minimalizace bezpečnostního rizika pro danou akci. Povinnost podstoupit prohlídku se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.
4.4.    Do prostoru areálu stadionu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost osob a majetku na stadionu. O zákazu vnášet takové předměty na stadion je z pověření pořadatele oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba.
4.5.    Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu na stadion, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup na stadion. Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup na stadion i osobám, kterým byl v České republice zakázán, ať již ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatelů obdobných akcí, vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na dřívějších obdobných akcích. Pořadatel si dále vyhrazuje právo odepřít vstup na stadion také osobám, kterým byl ze strany jiných klubů zakázán vstup na stadiony těchto klubů. Osoby, kterým byl odepřen vstup na stadion, nemají nárok na vrácení vstupného.
5.    CHOVÁNÍ V AREÁLU STADIONU
5.1.    Každý návštěvník stadionu je povinen chovat se v prostoru stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení stadionu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem vyplývajícím z průběhu akce, která na stadionu právě probíhá.
5.2.    Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby jakož i Městské policie Benešov a hlasatele, případně hasičů a zdravotnické služby.
5.3.    Návštěvníci stadionu jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoliv projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti a projevů. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně popsaného jednání z prostoru stadionu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
5.4.    Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty ze stadionu musí být neustále volně průchozí a každý návštěvník stadionu je povinen této skutečnosti přizpůsobit své jednání.
5.5.    Každá osoba vstupující na stadion souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným pořízením a využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce sportovní akce pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části sportovní akce v souvislosti s pořadatelem nebo majitelem a jejich smluvními partnery.
6.    ZÁKAZY
6.1.    Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru stadionu zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:
●    rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál, stejně jako jakékoliv samolepky.
●    zbraně jakéhokoli druhu, střelivo, paralyzéry, slzotvorné prostředky, dráždivé látky, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sečné, úderné bodné zbraně,
●    spreje, leptavé, hořlavé a barvicí látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
●    láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
●    neskladné předměty jako např. žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,
●    ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,
●    tyče pro vlajky či transparenty,
●    mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
●    alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
●    zvířata,
●    laserová ukazovátka a obdobné předměty emitující laserové záření,
●    kufry, velké tašky, batohy nebo
●    fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitelem stadionu.
6.2.    Dále je návštěvníkům zakázáno:
●    vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
●    lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
●    vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),
●    házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
●    zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
●    ničit zařízení a vybavení stadionu,
●    bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží,
●    popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
●    konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat stadion jinou cestou, zejména odhazováním věcí,
●    jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,
●    překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadiónu,
●    porušovat uložený zákaz vstupu na stadion,
●    na krytých tribunách stadionu je přísně zakázáno kouřit,
●    zakrývat si tvář šálou, kuklou či jinak s cílem ztížit či znemožnit identifikaci své osoby při vstupu na stadion a v celém prostoru stadionu.
6.3.    Každý, kdo poruší jakýkoliv výše uvedený zákaz či omezení, a to včetně pokusu plynoucí z §6 článku 1. a/nebo 2. tohoto návštěvního řádu, může být za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti
a)    napomenut pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, s případnou asistencí strážníků Městské policie Benešov, a následně z těchto prostor vyveden bez nároku na náhradu vstupného a/nebo
b)    vyzván k uhrazení smluvní pokuty pořadateli nebo majiteli, až do výše 5 000 Kč; smluvní pokuta je splatná na výzvu pořadatele nebo majitele, a to do 5 dnů od doručení výzvy k jejímu zaplacení; smluvní pokuta je přiměřená okolnostem a významu zajištěných povinností.
Pořadatel nebo majitel je oprávněn vedle výše uvedené smluvní pokuty požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení, také náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, a to v celém jejím rozsahu (ustanovení §2050 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku se nepoužije) a vydání věci, kterou byla vzniklá škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán. Kromě toho je pořadatel nebo majitel rovněž oprávněna každému, kdo poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též natrvalo vstup na stadion.
7.    PRODEJ A REKLAMA
Podnikatelská činnost, rozdávání, prodávání nebo i skladování novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů, reklamních předmětů, občerstvení apod. v prostorách stadionu je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem pořadatele nebo majitele. 
8.    PRÁVA POŘADATELE/DOHLED
Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce pořadatele nebo majitele a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i Městská policie Benešov. 
9.    ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
9.1.    Vstup do areálu stadionu a užívání prostorů stadionu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Pořadatel nebo majitel odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.
9.2.    Jakékoliv úrazy a škody jsou návštěvníci povinni neprodleně nahlásit pořadateli nebo majiteli.
10.    JEDNÁNÍ PROTI PŘEDPISŮM
10.1.    Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny ze stadionu a postihnuty zákazem vstupu na stadion. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření z protiprávního jednání, může být učiněno oznámení příslušným orgánům veřejné moci. Osobě, pobývající na stadionu na základě permanentní vstupenky, která poruší ustanovení Návštěvního řádu, může být zneplatněna permanentní vstupenka s tím, že taková osoba může být postihnuta zákazem vstupu na stadion. Osoby, kterým bude z důvodu porušení Návštěvního řádu uložen zákaz vstupu na stadion a které tento zákaz poruší, mohou být postiženy smluvní pokutou do výše 5 000 Kč.
10.2.    Jednání v rozporu s ustanoveními §6, čl. 1 a/nebo 2 Návštěvního řádu může být ve smyslu §6, článku 3 postihnuto při porušení smluvní pokutou do výše 5 000 Kč.
10.3.    Opatření podle odstavce 1 tohoto paragrafu vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti pořadateli.
10.4.    Práva pořadatele zůstávají nedotčena.
10.5.    Porušení tohoto návštěvního řádu jakož i jiné protiprávní jednání, které je postižitelné podle předchozích bodů, může také zakládat odpovědnost za přestupek nebo trestný čin, které jsou postižitelné podle zvláštních právních předpisů.
11.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11.1.    Návštěvníci berou na vědomí, že celý objekt stadionu je monitorován průmyslovými kamerami a že kdykoliv během pobytu na stadionu mohou být pořizovány jejich fotografie, obrazové a zvukové záznamy.
11.2.    Návštěvníci berou na vědomí, že pořadatel nebo majitel a dále i Fotbalová asociace České republiky („FAČR“) mohou jako správci zpracovávat osobní údaje každého návštěvníka, a to i bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění bezpečnosti osob a majetku na stadionech, zamezení vstupu na stadiony osobám, které se dopouštějí na stadionech porušování návštěvních řádů či protiprávního jednání. Za tímto účelem mohou správci tyto osobní údaje předávat i jiným osobám, a to zejména dalším fotbalovým klubům v České republice.
11.3.    Zpracovávány mohou být osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové a zvukové záznamy, popis jednání, které je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či protiprávní, a údaje o přijatých opatřeních a udělených trestech.
11.4.    Každý návštěvník, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
12.    ÚČINNOST
Tento Návštěvní řád stadionu je účinný od 1. 8. 2019.

Ve Benešově dne 31. 7. 2019
Za pořadatele
Tomáš Novák, předseda Výkonného výboru SK Benešov z.s.
Tomáš Turek, člen Výkonného výboru SK Benešov z.s. a sekretář
Za majitele
Jaroslav Hruška, jednatel a ředitel Městská sportovní zařízení Benešov, s.r.o.
 

Město Benešov Středočeský kraj FAČR Městská sportovní zařízení Benešov Národní sportovní agentura

Počet návštěv: 183857
Posledních 30 dnů: 1790 | Posledních 7 dnů: 398 | Poslední den: 27

© 2024 FK Benešov | Všechna práva vyhrazena | info@skbenesov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne